ucheb_plan_prikladnaya_informatica_z_2013_28-09-2016