Annot_Disc_Ekonomika_predpriyatiy_i_organizatsiy_31.08.2016